Corsi Shiatsu nel weekend

Corsi Shiatsu domenica a Padova https://www.corsi-shiatsu.it/corso-shiatsu-weekend/